MCK – Biblioteka Publiczna w Leżajsku ogłasza konkurs powiatowy ph. „Zachować w pamięci”

Stulecie niezwykłego leżajskiego obiektu – budynku dawnej „Proświty”, w którym mieści się obecnie Biblioteka Publiczna jest okazją do zorganizowania konkursu plastycznego i literackiego, który pozwoli na bliższe zapoznanie się z historią i niegdysiejszą misją tego wyjątkowego miejsca.

 

Regulamin konkursu

 

 1. Organizator konkursu:

MCK - Biblioteka Publiczna w Leżajsku

 1. Cele konkursu:

 • Promocja czytelnictwa
 • Rozwijanie zdolności manualnych i twórczych
 • Rozbudzanie zainteresowań związanych z historią regionu, rozwijanie wyobraźni
 • Ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego,
 • Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poczucia patriotyzmu oraz tożsamości miejsca, w którym mieszkają
 • Zachęcenie uczniów do poznania losów swojej małej ojczyzny

 1. Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie uczestniczyć mogą dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe

 • konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zamieszkałych na terenie miasta i powiatu

 1. Zasady uczestnictwa.

   

  Konkurs plastyczny adresowany jest do:

-uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

- uczniów gimnazjów,

- uczniów szkół średnich,

- osób dorosłych z powiatu leżajskiego.

 

Prace plastyczne o tematyce związanej z budynkiem Proświty w Leżajsku, jej dawnym lub obecnym wyglądem mogą być wykonane w dowolnej technice.

 

Konkurs literacki adresowany jest do:

- uczniów gimnazjów,

- uczniówszkół średnich,

- osób dorosłych.

 

Prace konkursowe powinny zawierać wspomnienia, historie związane z budynkiem lub działalnością leżajskiej Proświty napisane w formie opowiadania lub eseju.

 

5. Kryteria oceny:

uczestnicy będą oceniani w kategoriach wiekowych :

1. Szkoła podstawowa

Kl. IV – VI

2. Gimnazjum

Kl. I – III

3. Szkoły średnie

4. Osoby dorosłe.

 

6. Zasady organizacyjne:

 • Pracę konkursową może wykonać wyłącznie 1 osoba.

 • Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.

 • Praca powinna być samodzielna i opisana ( imię i nazwisko wykonawcy, klasa, adres i nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna).

   

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych  prac bez zgody autora.

8. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

9. Prace konkursowe oceniać będzie niezależne Jury.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość pozostawienia prac na użytek Biblioteki.

Termin składania prac do MCK –Biblioteki Publicznej - 15.11.2013

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Bibliotece Publicznej w Leżajsku dnia 20.11.2013 r.

Informacji o konkursie udziela

Biblioteka Publiczna w Leżajsku

ul. Jarosławska 1

Tel. 242-12-68;  242-03-67GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego