MCK - Biblioteka Publiczna w Leżajsku i Nadleśnictwo Leżajsk ogłaszają powiatowy konkurs poetycki ph. „Rozmowa z drzewem”


Konkurs odbywa się pod patronatem
Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk pana Zenona Szkamruka.

 

 

 

Cele konkursu:
- Rozbudzanie wyobraźni i kształcenie wrażliwości na piękno przyrody.
- Inspirowanie zainteresowań literackich.
- Ukazanie sposobów działania człowieka na rzecz ochrony środowiska.
- Zainteresowanie procesem tworzenia własnej twórczości.

Regulamin konkursu:

1. Zasady uczestnictwa:
- Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych,
- Uczestnicy konkursu nadsyłają tylko jeden zestaw zawierający do 3 własnych wierszy, nigdzie dotąd niepublikowanych dotychczas w żadnej formie (także w Internecie) i nienagradzanych w innych konkursach .
- Tematyka i forma utworów związana z przyrodą.
- Zestawy należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z zaznaczoną kategorią, podać imię i nazwisko, adres, telefon, (uczniowie – nazwa szkoły)
na adres organizatora konkursu: Biblioteka Publiczna w Leżajsku, ul. Jarosławska 1do dnia 26.09.2014 r.
- Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs.
- Autorzy, nadsyłając prace na konkurs, zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych oraz bezpłatną publikację nagrodzonych wierszy.

2. Kryteria oceny
Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:
1/ uczniowie klas ponadgimnazjalnych
2/ osoby dorosłe
Prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez Bibliotekę Publiczną
w Leżajsku.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Miejskim Centrum
Kultury w Leżajsku dnia 02.10.2014 r.

Informacji o konkursie udziela
Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Tel. 17 242-12-68GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego