Regulamin

Regulamin Wypożyczalni dla dorosłych 
Biblioteki Publicznej w Leżajsku 

§ 1 
Prawo do korzystania z Wypożyczalni 

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie dorosłe osoby i młodzież od lat 15. 
 2. Przy zapisie należy : 
  • okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną 
  • zapoznać się z niniejszym regulaminem 
  • wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu. 
 3. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania bibliotekarza o zmianie nazwiska, adresu, miejsca pracy lub szkoły. 
 4. Czytelnik nie może korzystać z Wypożyczalni jeśli w jego domu panuje choroba zakaźna. 

§ 2 
Zasady wypożyczania książek 

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 10 książek. 
 2. Książki popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, a książki beletrystyczne na 20 dni. 
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Książki naukowe można prolongować nie więcej niż 4 razy, literaturę piękną nie więcej niż 2 razy. 
 4. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem. 
 5. Czytelnik ma wolny dostęp do półek. Wybrane książki rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. 
 6. Obowiązkiem czytelnika jest samodzielne korzystanie z elektronicznego katalogu Biblioteki w celu znalezienia konkretnych pozycji książkowych. 
 7. Dyżurny bibliotekarz ma obowiązek udzielać informacji o książkach i układzie książek na półkach. 

§ 3 
Odpowiedzialność za wypożyczone książki 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. 
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. W zamian za zniszczoną lub zagubioną książkę zobowiązany jest odkupić taką samą, bądź inną książkę przydatną dla Biblioteki. Wartość rynkową zagubionej lub zniszczonej książki ustala dyżurny bibliotekarz. 
 3. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych książek. 
 4. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszty. Jeśli mimo upomnień czytelnik odmawia zwrotu książek Biblioteka może dochodzić swych roszczeń na drodze prawnej. 

§ 4 
Postanowienia końcowe  

 1. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Biblioteki. 
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2003 roku. 

 

Regulamin Czytelni dla dorosłych
Biblioteki Publicznej w Leżajsku 
 

§ 1 
Prawo do korzystania z Czytelni 

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie dorosłe osoby i młodzież . 
 2. Przy zapisie należy : 
  • okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną 
  • zapoznać się z niniejszym regulaminem 
  • wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu. 
 3. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania bibliotekarza o zmianie nazwiska, adresu, miejsca pracy lub szkoły. 
 4. W Czytelni obowiązuje cisza. 
 5. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego oraz czasopism. 
 6. Za zniszczenie książki lub czasopisma odpowiada użytkownik. Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz lub przy nieznacznym uszkodzeniu zapłacić odszkodowanie, którego wysokość ustala bibliotekarz. 

§ 2 
Zasady korzystania z księgozbioru podręcznego 

 1. Użytkownik nie posiada prawa wstępu do wydzielonej części Czytelni, gdzie mieści się księgozbiór podręczny. 
 2. W celu uzyskania potrzebnej mu literatury zwraca się do bibliotekarza. 
 3. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu. 
 4. Dyżurujący bibliotekarz zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat posiadanych przez Bibliotekę zbiorów na interesujący czytelnika temat. 
 5. Przed opuszczeniem Czytelni użytkownik zwraca udostępnione mu książki bibliotekarzowi. 
 6. Ze znajdujących się w Czytelni czasopism użytkownik może korzystać na miejscu. 

§ 3 
Postanowienia końcowe 

 1. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Czytelni.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2003 roku. 

 

Regulamin Wypożyczalni i czytelni dla dzieci i młodzieży
Biblioteki Publicznej w Leżajsku 

§ 1 
Prawo do korzystania z Wypożyczalni i czytelni dla dzieci. 

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 
 2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. 
 3. Przy zapisie należy : 
  • okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną 
  • zapoznać się z niniejszym regulaminem 
  • wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu. 
 4. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania bibliotekarza o zmianie nazwiska, adresu, miejsca pracy lub szkoły. 
 5. Czytelnik nie może korzystać z Wypożyczalni jeśli w jego domu panuje choroba zakaźna. 

§ 2 
Zasady wypożyczania książek 

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 10 książek. 
 2. Książki popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, a literaturę piękną na 20 dni. 
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Książki naukowe można prolongować nie więcej niż 4 razy, literaturę piękną nie więcej niż 2 razy. 
 4. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem. 
 5. Czytelnik ma wolny dostęp do półek. Wybrane książki rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. 
 6. Obowiązkiem czytelnika jest samodzielne korzystanie z elektronicznego katalogu Biblioteki w celu znalezienia konkretnych pozycji książkowych. 
 7. Dyżurny bibliotekarz ma obowiązek udzielać informacji o książkach i układzie książek na półkach. 

§ 3 
Odpowiedzialność za wypożyczone książki 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. 
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. W zamian za zniszczoną lub zagubioną książkę zobowiązany jest odkupić taką samą, bądź inną książkę przydatną dla Biblioteki. Wartość rynkową zagubionej lub zniszczonej książki ustala dyżurny bibliotekarz. 3. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych książek. 
 3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszty. Jeśli mimo upomnień czytelnik odmawia zwrotu książek Biblioteka może dochodzić swych roszczeń na drodze prawnej. 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

 1. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Biblioteki. 
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2003 roku. 

 GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego