O Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta istnieje od stycznia 2000 roku
jako jednostka organizacyjna Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.

web: http://pddm.kultura.lezajsk.pl

Podstawowymi zadaniami PDDM jest gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie wiedzy o historii miasta Leżajska. Pracownia zbiera także różnego rodzaju informacje, które mają na celu zachowanie i popularyzowanie historii okolic Leżajska zwanych umownie "Ziemią Leżajską". Teren "Ziemi Leżajskiej" to obszar obejmujący w przybliżeniu granice dawnego i obecnego powiatu leżajskiego.
Wśród wielu zaplanowanych przedsięwzięć PDDM znajdują się m.in.:
- tworzenie informacji bibliograficznych i faktograficznych o przeszłości oraz współczesności Leżajska, w tym o ludziach, zdarzeniach, miejscach, przedsięwzięciach
i inicjatywach oraz wszelkich formach życia społecznego i instytucjonalnego.
- odnajdywanie i przechowywanie dokumentów ikonograficznych i piśmienniczych.
- gromadzenie skanów informacji prasowych, dokumentów i fotografii.
- rejestrowanie wspomnień i relacji mieszkańców miasta w celu zachowania pamięci
o ważnych postaciach historycznych związanych z Leżajskiem i leżajskich rodzinach,
organizacjach społecznych, instytucjach i zakładach pracy.
Do zadań PDDM należy również udzielanie konsultacji związanych z profilem realizowanych prac oraz udostępnianie materiałów zgromadzonych w pracowni.
PDDM współpracuje w większym bądź mniejszym wymiarze z lokalnymi instytucjami m.in. z bibliotekami, szkołami i organizacjami społecznymi. Wśród nich znajdują się:
Biblioteka Pedagogiczna (lekcje regionalne),
Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku (Kresowe Spotkania z Historią),
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej, współredaguje publikacje wydawaną przez TMZL (periodyk-rocznik - „Almanach Leżajski”),
Muzeum Ziemi Leżajskiej (wzajemna wymiana doświadczeń i konsultacje).

Siedziba MCK PDDM znajduje się w MCK Bibliotece Publicznej w Leżajsku.
W codziennej działalności PDDM wraz z Biblioteką Publiczną realizują wspólnie różne przedsięwzięcia m.in.:
spotkania z historią,
spotkania autorskie,
przedstawienia,
wystawy,
konkursy,
letnie i zimowe zajęcia dla dzieci w Bibliotece.GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8.00 - 18.00

ADRES:
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk

 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

 

Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego